Zapri iskalnik ×
Povečaj kontrast
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi vse nastavitve

Organi zavoda

Svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Najvišji organ upravljanja v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica je Svet zavoda, ki šteje 9 članov. Sestavlja ga pet predstavnikov ustanoviteljice – občine Ilirska Bistrica, dva predstavnika zaposlenih delavcev Zdravstvenega doma ter dva predstavnika zavarovancev in uporabnikov.

Mandatno obdobje članov Sveta zavoda traja štiri leta. Sedanja sestava Sveta zavoda  je svoj mandat nastopila maja 2022.

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema Statut in druge splošne akte zavoda, ki urejajo zadeve iz pristojnosti Sveta zavoda, določene s Statutom,
 • sprejema program dela in razvoja zavoda,
 • spremlja izvrševanje programa dela,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • v soglasju z ustanoviteljico odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,
 • daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je določeno v Statutu,
 • daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
 • imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
 • imenuje in razrešuje člane stalnih ali občasnih komisij
 • predlaga ustanoviteljici spremembe ali razširitev dejavnosti zavoda,
 • imenuje predsednika in člane Strokovnega sveta,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi zavoda in Statutom.

 

Uprava zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Upravo zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica predstavlja direktor zavoda.

 

Strokovni svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb zdravstvene dejavnosti.

Naloge strokovnega sveta:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
 • določi in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje,
 • odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,
 • daje mnenje direktorju glede organizacije in dela zavoda,
 • predlaga direktorju plane izobraževanja,
 • predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce,
 • odloča na drugi stopnji o pritožbah uporabnikov na delo delavcev zdravstvenega zavoda in
 • odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.