Zapri iskalnik ×
Povečaj kontrast
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi vse nastavitve

Poslanstvo, vizija in vrednote zavoda

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica ima zastavljene cilje in strateške usmeritve, ki temeljijo na poslanstvu, viziji in vrednotah ZD. Izhodišča predstavljajo poglobljene analize, ki jih opravljamo ob vsakoletni pripravi letnih poročil in pripravi poslovnih in finančnih načrtov. Na tej osnovi so se izoblikovale možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj zdravstvenih storitev, ki jih opravljamo in za sam razvoj ZD.

Uspešnost uresničevanja strateških ciljev spremljamo z merili uspešnosti, ki so določena na ravni ZD.

Poslanstvo

Javni zavod Zdravstveni dom Ilirska Bistrica nudi uporabnikom zdravstvenih storitev iz občine Ilirska Bistrica pričakovano raven in obseg ponudbe zdravstvenih storitev na primarni ravni in na področju specialističnih dejavnosti. S tem zagotavlja uspešno poslovanje in rast zavoda, kar predstavlja trdno osnovo za razvoj in rast zaposlenih, zadovoljstvo ustanovitelja in financerjev ter ostalih deležnikov.

Vizija

Želimo postati sodoben, visoko strokoven in poslovno uspešen Zavod, ki bo v širšem prostoru prepoznan po uveljavljanju sodobnih zdravstvenih pristopov in tehnologij, odličnosti, kakovosti in razvojni naravnanosti z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.

Vrednote

Zaposleni se zavzemamo za naslednje vrednote, ki predstavljajo osnovne prioritete kulture v ZD.

Zdravje: osredotočeni in odgovorni na ukrepe za ohranitev zdravja

Odzivnost: hitro in učinkovito

Prilagodljivost: strokovno in kreativno

Odgovornost: kakovostno in varno

Medsebojni odnosi: spoštovanje in zaupanje.

Strateške usmeritve

Temeljne strateške usmeritve zavoda v naslednjem obdobju so:

 • Pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih zdravstvenih storitev na primarni ravni in specialističnih dejavnosti v skladu s potrebami prebivalcev občine Ilirska Bistrica in v okviru finančnih možnosti ter izboljševati njihovo zadovoljstvo.
 • Zagotoviti zahtevane pogoje za čim višjo stopnjo samostojnosti in odgovornosti enote za nudenje nujne medicinske pomoči z reševalno službo.
 • Zagotavljati in podpirati strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj zavoda. Tu velja posebni poudarek na pridobivanju zdravnikov družinske in urgentne medicine ter pediatrov, ki sodijo med deficitarne poklice.
 • Krepiti in optimizirati poslovanje v skladu s sprejeto politiko sistema vodenja kakovosti in uporabo orodij za dvig kakovosti in zadovoljstva pacientov in zaposlenih na višjo raven.
 • Ustvarjanje kulture dobrih in korektnih vzajemno koristnih odnosov.
 • Ohraniti in utrditi ugled Zavoda, ki je pridobil naziv »učni zavod« z izobraževalnimi ustanovami na področju splošne in družinske medicine, pridobiti naziv učni zavod tudi iz področja urgentne medicine.
 • Zagotavljati ugodne pogoje za opravljanje praktičnega dela dijakom, študentom, specializantom in mladim zdravnikom. Spodbujati vključevanje lastnih kadrov v pedagoški proces bodisi v obliki mentorstva ali predavateljstva.
 • Vzpostaviti, razvijati in izboljševati učno središče za osveščanje pacientov o pomembnosti skrbi za zdravje, krepiti študijske delavnice namenjene strokovnim delavcem.
 • Zagotoviti stalno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih še posebej pri pridobivanju in ohranjanju zadostnega števila mentorjev za izvajanje nalog učnega zavoda in učnega središča.
 • Aktivno sodelovati z deležniki za uspešno delovanje zavoda (ustanoviteljem, MZ, ZZZS, MF, UKC, SB Izola, zdravstvenimi domovi, društvi in organizacijami, itd.).
 • Krepiti prepoznavnost in pozitivno podobo Zavoda.
 • Dosegati čim ugodnejši poslovni rezultat ob uresničevanju načrtovanega oz. dogovorjenega programa zdravstvenih storitev; povečevati delež tržne dejavnosti.
 • Pridobivati finančna sredstva iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani ustanovitelja, kar bo omogočalo rast in razvoj zavoda.
 • Izvajati revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore.
 • Ustvarjati pogoje za izvajanje potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme.
 • Izkoriščati potenciale digitalizacije v vseh procesih poslovanja, razvijati informacijsko in komunikacijsko podporo procesom.